Mise světla

Mistryně Thu-Hien s malým chlapcem v horské oblasti  v Peru chvíli před kaktusovou ceremonií v San Pedru. Fotka byla pořízena v jedné domorodé chýši z vepřovic (bláto, vlna a sláma).

 

Níže naleznete další inspirující fotografie z našich projektů.

 

Představení  Missions of Light – Mise Světla (MOL)

Duchovní učitelka Thu-Hien je zakladatelkou a ředitelkou humanitární organizace MISSIONS OF LIGHT – MISE SVĚTLA (MOL), která byla založena na žádost pocházející z vědomí Božské Matky, aby svým prostřednictvím poskytovala pomoc při obnově a zachování duchovní celistvosti planety.

MOL – Mise Světla poskytuje duchovní péči zemím zasaženým válečnými konflikty, domorodým lidem, jejichž kultury byly potlačovány či utiskovány a skupinám, které byly dlouhodobě diskriminovány a zneužívány. MOL poskytuje duchovní pomoc těm komunitám, které prodělávají to nejhlubší utrpení na planetě.

Zájmem MOL – Mise Světla je celkové pozvednutí planety Země. Veškeré projekty, které MOL nabízí, jsou DAREM komunitám, které jsou v nouzi a potřebují duchovní pomoc. MOL je podporována sponzory, investory a výnosy z veškeré práce duchovní učitelky Thu-Hien.

PROJEKTY, NA NICHŽ ORGANIZACE MOL – MISE SVĚTLA PRACUJE

  1. Hluboká duchovní péče o posvátné energie planety Země v rámci celého světa.
  2. Předávání duchovní moudrosti, léčení a péče pro širokou veřejnost.
  3. Poskytování odborné pomoci a podpory okrajovým a opomíjeným populacím, jejichž lidé a kultura byli v důsledku dlouhodobé sociální nespravedlnosti velmi poškozovány.
  4. Předávání nového duchovního učení, založeného na historickém základě, které napomáhá šířit skryté pravdy o našem světě a zpřístupňovat je pro širokou veřejnost.

KOMUNITY, KTERÝM ORGANIZACE MOL – MISE SVĚTLA SLOUŽÍ

Mnoho specifických populací, kterým organizace MOL pomáhá, žije v konkrétních hustě osídlených částech světa. Některé z těchto populací jsou nositelem jedinečných, silných duchovních energií, které potřebují hluboké uzdravení a návrat k rovnováze a původním vyšším duchovním  záměrům. Rozsah generačně předávaného traumatického utrpení v těchto populacích je tak velký, že jejich skrytá volání o smír, porozumění a osvobození hluboce ovlivňují energii celého světa na těch nejhlubších úrovních.

Do té doby, kdy se nejvíce zraněné části celosvětové populace budou podílet na světových energiích, budou energie zůstávat těžké a husté. Aby se mohlo nové přicházející Božské Světlo Zlatého Věku dostat k lidem a začít vzkvétat, musí být témata těchto nahromaděných těžkých energií pojmenována a vyléčena.

Každá organizace má své poslání a úkoly. Duchovní organizace se v tomto ohledu nijak neliší. Jde pouze o to, že jejich poslání a úkoly pramení z vyšších ideálů, které slouží většímu dobru lidstva. MOL – Mise Světla slouží tam, kde je její duchovní práce požadována lidmi či zemí.

Mistryně Thu-Hien jako šamanská léčitelka v jedné vesnici v Peru. Její dlaň přenáší uzdravující energii.


DLOUHODOBÝ PROGRAM ORGANIZACE MOL V MEZINÁRODNÍM MĚŘÍTKU

1. MĚSÍČNÍ MEZINÁRODNÍ ON-LINE UČENÍ

Duchovní učitelka Thu-Hien poskytuje zdarma universální učení v rámci měsíčních setkání on-line pro publikum z celého světa, aby tak pomohla podpořit široké vrstvy lidí v udržení nové posvátné vize pro planetu Zemi. V současné době jsou tato setkání pořádána jak v anglickém, tak českém/slovenském jazyce v rámci Evropského časového pásma, kde duchovní učitelka Thu-Hien každoročně pořádá většinu ze svých akcí. V závislosti na konkrétní poptávce a rozvrhu duchovní učitelky Thu-Hien bude v budoucnu zahrnuto více časových pásem světa.


2. PÉČE O OBLASTI, KTERÉ UTRPĚLY ÚJMU V DŮSLEDKU DLOUHOTRVAJÍCÍCH POLITICKÝCH NEPOKOJŮ

MOL – Mise Světla navštěvuje oblasti postižené válečnými konflikty a země, trpící důsledky velkých politických nepokojů. Lidé žijící v těchto oblastech zde zakusili dlouhotrvající utrpení způsobené následky brutality, hluboce zakořeněného strachu a ztráty svobody ve všech aspektech jejich života. Duchovní učitelka Thu-Hien do takových oblastí a zemí přináší duchovní pomoc, léčení a Světlo jak pro lidi, tak samotnou oblast Země.

Mistryně Thu-Hien na hranici Turecka a Sýrie. MOL zde  rozdává 1000 lahví květinové esence léčící trauma syrských občanů a země.

Zpívání pradávných léčivých Písní Duše s Beduiny v Egyptě v období velkých politických nepokojů.


3. MEZINÁRODNÍ OBŘADY PRO PLANETU ZEMI

Organizace MOL – Mise Světla provádí obřady pro Zemi, aby tak přispěla k odstranění následků znečištění na všech úrovních a napomohla tak navýšit duchovní vibrační frekvence v těchto oblastech. Konkrétní energeticky čistá a silná území jsou rovněž vybírána pro konání těchto Obřadů pro Zemi, během nichž pak duchovní učitelka Thu-Hien pracuje ve spolupráci s Matkou Zemí, předky a konkrétními lidmi dané oblasti, aby tak společně pomohli naplnit oblast novou energií či tuto energii v dané oblasti probudit, aby si ji byla schopna pamatovat a/nebo udržet ji jako božský plán (matrici) pro svůj další vývoj.

Earth Ceremonies with the Q'ero Shamans

Účast na obřadu Země se šamany kmene Q´ero, strážci duchovního dědictví Inků.

Master Thu-Hien's Earth Ceremonies at Ausengate Mountain

Duchovní učitelka Thu-Hien míří na posvátnou horu Ausengate k odpočinku a modlitbě.

Earth Ceremony in the Czech Repubic

Obřad Země v České republice.

n 2015, Master Thu-Hien along with Shaman and Medical doctor, Dr. Trolan, toured the ancient churches of France and Spain, cleansing the Earth power vortexes that they are built upon. In the photo Master Thu-Hien is enjoying the energies.


4. PROJEKTY PÉČE O DĚTI

 

Master Thu-Hien supporting an orphanage in the Amazon jungle, Peru

Duchovní učitelka Thu-Hien při návštěvě sirotčince v Amazonské džungli, zpívající duchovní písně při léčebných obřadech dětem.

A. Léčení pro děti se speciálními potřebami žijící v sirotčincích

MOL – Mise Světla slouží dětem se zvláštními potřebami, z nichž některé nesou velmi jedinečné a vysoké vibrace duchovního světla pro celý svět. MOL těmto dětem se zvláštními potřebami, umístěnými v sirotčincích, poskytuje finanční podporu a léčení zdarma. V současnosti MOL přispívá sirotčincům ve městě Cuzco v Peru a v oblasti Amazonského pralesa.

Duchovní učitelka Thu-Hien při hře s dětmi, které léčí.

 

Master Thu-Hien at the orphanage in Cusco: Alejandro's healing time progression

Sirotčinec Cusco v Peru. Duchovní učitelka Thu-Hien s chlapcem Alejandrem po jeho odpoledním epileptickém záchvatu. Méně jak po jedné minutě použitých lečivých energií, bylo Alejandrovo tělo ozdraveno a mohl si opět hrát s ostatními dětmi.

B. Léčení pro děti se zvláštními potřebami: Konkrétní oblasti v rámci turné duchovní učitelky Thu-Hien

V oblastech, kde probíhá právě turné duchovní učitelky Thu-Hien, obdrží rodiny s dětmi se speciálními potřebami konkrétně zaměřené školení a léčivou pomoc během Léčivých setkání (Léčivých klinik) pro děti se zvláštními potřebami, které jsou financovány dary jejich rodičů.

C. Montessori školky a základní školy: Konkrétní oblasti v rámci turné duchovní učitelky Thu-Hien

MOL – Mise Světla podporuje rozvoj vysoce kvalitního vzdělání, které je založeno na využití potenciálu dětské duše. Oslovení dětí v raném věku jejich vývoje je naprosto zásadní jak z hlediska jejich dalšího duchovního rozvoje, tak i z hlediska podpory celé planety. Na základě pozvání ředitele školy následně duchovní učitelka Thu-Hien tuto školu navštíví a pro její děti zpívá písně a vypráví jim příběhy o rostlinách, zvířatech, vílách či andělech, kteří pomáhají našemu světu. Duchovní učitelka Thu-Hien si hravou formou s dětmi povídá o potřebě ochrany našeho přírodního prostředí v rámci vzájemných rozhovorů na celosvětová témata, jakými jsou například čistá voda a ovzduší. V budoucnu plánuje duchovní učitelka Thu-Hien psát i knížky pro děti.

missionsoflight-childrenscare-small.jpg
missionsoflight-childrenscare-group-small.jpg

Duchovní učitelka Thu-Hien hovoří o andělské pomoci v evropské Montessori školce

missionsoflight-childrenscare-group2-small

JÍŽNÍ AMERIKA & AFRIKA

An elderly indigenous gathering, Bolivia

Uctívání domorodých starších, Bolivie

5. UDRŽOVÁNÍ INTEGRITY DOMORODÝCH POPULACÍ

MOL – Mise Světla podporuje duchovní síly skrývající se ve starodávném kulturním dědictví domorodých populací Jižní Ameriky a Afriky. Duchovní učitelka Thu-Hien těmto komunitám duchovně slouží tím, že jim napomáhá s jejich léčením, obnovením jejich hrdosti, smyslu a duchovní síly, které se v jejich komunitách vytratily v důsledku vše ovlivňujících následků kolonialismu.

Jakmile dojde k hlubokému vyléčení těchto duchovních komunit, pak budou dále schopny zachovávat a využívat tradiční moudrost svých původních způsobů života a praktik, v čemž také tkví hlubší význam jejich služby, skrze kterou napomáhají udržovat rovnováhu všeho posvátného na planetě.

Výše uvedené představuje pro MOL – Misi Světla prioritu, protože je v nejvyšším zájmu celého lidstva, aby byla zachována existence domorodých populací na celém světě a také, aby se jim dobře dařilo. Jejich přítomnost na planetě udržuje přirozený řád toho, co je na ní posvátné, protože jsou to právě původní domorodé kultury, které jsou strážci starobylé vesmírné moudrosti a propojení s Vesmírem. Domorodé obyvatelstvo představuje naše nejstarší předky, ke kterým je potřeba chovat úctu a respektovat je, protože symbolizují rodinné kořeny, které nám umožňují zůstat zakořeněnými tam, odkud všichni pocházíme.

Duchovní učitleka Thu-Hien trávící čas se starším peruánským mužem, který hovoří pouze prastarým jazykem kečua. Byl jedním z vesničanů, kteří obdrželi během její návštěvy léčení zdarma.

Pokud by došlo k vymření těchto domorodých kultur světa, pak bychom tím ztratili i naše významné spojení, které máme se zbytkem Vesmíru. Je to právě toto propojení s Vesmírem, které sem vnáší stav jednoty, jež má pro lidstvo představovat další vývojové stadium.

Jedním z hlavních projektů MOL – Mise Světla, zaměřených na domorodé populace, je projekt s názvem Probuzení starodávné DNA, který spočívá ve zpívání starodávné Písně Duše velkému množství lidí v rámci domorodých komunit. Prvními komunitami, které se do tohoto projektu již zapojily, jsou kečuánské komunity žijící v oblasti horského pásma And v Peru, Bolívii a Ekvádoru. Dalšími komunitami posléze budou ty, které žijí v Asii a Africe.

 


6. FINANČNÍ PODPORA ŠKOL DOMORODÉHO ZPŮSOBU ŽIVOTA

MOL – Mise Světla poskytuje finanční pomoc k podpoře netradičních spirituálních škol, v nichž bude další generace vyučována starobylým způsobům žití a praktikám v rámci jejich vlastních kultur. Tyto domorodé způsoby života v souladu s přírodou jim napomáhají udržet jejich zdraví s využitím místních léčivých rostlin, zachovat moudrosti předávané staršími a rovněž ochraňovat Zemi skrze léčivé rituály a modlitby. Technologický věk nebude schopen vyléčit všechno. Moudrosti a lidských rukou bude stále zapotřebí, aby se staraly jak o ostatní lidi, tak o Zemi samotnou.

Healing ceremony with plant medicines in the home of a shaman, Thailand

Léčivý obřad s rostlinnými léky v příbytku šamana, Thajsko.


7. PRÁCE S DOMORODÝMI ŠAMANY

Duchovní učitelka Thu-Hien pracuje v  posvátné spolupráci s místním domorodými šamany dané země, aby tak mohly pokračovat jejich tradice spočívající v uctívání planety a v pomoci s jejím léčením. MOL – Mise Světla napomáhají těmto domorodým lidem, kteří ochraňují svoji posvátnou zemi, udržují starodávné způsoby života a praktiky a současně tak poskytují duchovní podporu pro nové Zemské energie. MOL – Mise Světla přispívají rovněž k ochraně amazonského pralesa.

Duchovní učitel Amazonské řeky, od kterého obdržela Thu-Hien své první jméno.

 

A photo of a North Peruvian Shaman woman conducting an Earth blessing ceremony. She uses the sacred cocoa leaves of the Incan tradition.

Duchovní učitelka Thu-Hien se podílí na provádění obřadu požehnání Zemi s jihoperuánskou šamankou. Na základě andských tradic používá posvátný list kakaa.

Amazonian plant medicine doctor

Amazonský bylinkář. Jeden z našich partnerů MOL

Duchovní učitelka Thu-Hien sedí se svým šamanským bubnem, který obdržela od šamanky z brazilské Amazonie.


8. PRÁCE S MÍSTNÍMI PROFESIONÁLY V OBLASTI ZDRAVOTNÍ PÉČE

Duchovní učitelka Thu-Hien pracuje v posvátné spolupráci s místními profesionály v oblasti zdravotní péče, aby tak společně poskytovali zdravotní péči domorodým komunitám žijícím ve venkovských zemědělských oblastech či sirotčincích. Kromě toho MOL – Mise Světla spolupracuje i s lékaři, kteří sem přijíždějí v rámci návštěv z jiných zemí.

Dr. Jorge Castrejon Chavez, Medical Surgeon and Holistic Medicine

Dr. J. Castrejon Chavez, chirurg a holistický terapeut, Peru

missions-droscar

O. Montalvo Llanos, C.D., dentální chirurg – Peru. MOL podpora sirotčinců

Dr. T. Trolan, pediatrička a severoamerická šamanka. Externí lékařka pro venkovské komunity.


 PROJEKTY PÉČE ZAMĚŘENÉ NA LIDI S BAREVNOU PLETÍ ZE SEVERNÍ AMERIKY

Projekty zaměřené na muže s barevnou pletí

Duchovní učitelka Thu-Hien poskytuje léčení, duchovní vzdělávání a podporu afroamerickým a latinskoamerickým mužům v USA. Výše zmíněné populace byly velmi silně ovlivněny policejní brutalitou, vraždami, drogovým násilím, závislostmi a nízkým sebevědomím. Muži s barevnou pletí představují nejvíce zastoupenou skupinu v rámci narůstajícího vězeňského systému, což je převážně důsledkem rasismu, jenž je jedním z dlouholetých příznaků důsledků kolonizace.

Bez tohoto potřebného zásahu, bude stávající situace nadále pokračovat a stane se z ní hrubě pokračující cyklus destrukce, který bude předáván na další generace. Za tímto problémem se pak skrývá i rozpad afroamerických a latinskoamerických rodin v rámci USA.

Výchovná péče určená mladým afroamerickým a latinskoamerickým mužům

Duchovní učitelka Thu-Hien poskytuje skupinové duchovní poradenství, vzdělávání a léčení určené afroamerickým a latinskoamerickým mužům z pohledu Božské ženskosti.

Projekty péče zaměřené na komunity s nízkým příjmem – MOL spolupracuje s dobrovolníky z městských komunit, aby poskytl duchovní očistu regionům v nouzi.


PROJEKTY PÉČE ZAMĚŘENÉ NA ŽENY Z CELÉHO SVĚTA

Projekt pro brazilské ženy

Tento projekt je zaměřen na sexuální zneužívání a prostituci žen v Brazílii. Duchovní učitelka Thu-Hien poskytuje hluboké léčení a duchovní vzdělávání brazilským ženám týkající se síly vlastního těla a lidských práv.

Jedna z nejsilněji vyjadřovaných druhů duchovních energií božské ženskosti minulosti byla realizována v chrámech Bohyně, kde ženy používaly svých vlastních chrámů v podobě svého fyzického těla pro posvátnou sexualitu, aby tak vyléčily vnitřně zraněné muže. Muži z celého světa se tak dnes vrací za tímto legálním druhem sexuálního léčení, které je jim poskytováno mnoha přestrojenými kněžkami z minulosti. Avšak s těmito navracejícími se muži se zvyšuje i počet brazilských žen, které jsou diagnostikovány onemocněním AIDS a jejich počet dosahuje obrovských čísel.

Tyto ženy se rodí do moderní společnosti, v níž je běžná vysoká míra sexuálního zneužívání a v níž došlo k tomu, že vyšší duchovní význam mocných starodávných praktik v rámci posvátné sexuality byl zastřen a stal se tak méně povědomým pro každou další novou generaci zneužívaných posvátných kněžek.

MOL – Mise Světla přispívá k uvolnění energetické hustoty nakumulované v okolí žen v Brazílii tím, že umožňuje, aby do těchto oblastí sestoupilo více čisté energie a léčení Bohyně a tyto nově příchozí energie pak mohly nahradit to, co bylo zneužito, zanedbáno, přehlíženo a/nebo ztraceno v rámci těchto komunit.

Africké & asijské projekty zaměřené na ženy

MOL – Mise Světla přispívá k uvolnění energetické hustoty nakumulované v okolí žen žijících v odlehlých vesnicích Afriky a Asie tím, že umožňuje, aby do těchto oblastí sestoupilo více čisté energie a léčení Bohyně a tyto nově příchozí energie pak mohly nahradit to, co bylo zneužito, zanedbáno, přehlíženo a/nebo ztraceno v rámci těchto komunit.

Duchovní učitelka Thu-Hien předávající božské ženské učení dívce jménem Noot, krásné léčitelce na území vysokohorské džungle v Thajsku.


PROJEKTY PÉČE ZAMĚŘENÉ NA EVROPU

OČISTA KARMY

MOL – Mise Světla provádí Obřady pro Matku Zemi a semináře v Evropě, aby pomohla pozvednout její vibrace, pročištit a léčit lidi a dané oblasti.

Od roku 2012 do roku 2016 absolvovala Mistryně Thu-Hien turné v Evropě (Anglie, Švýcarsko, Polsko, Francie, Španělsko, Slovensko, Česká republika) a pracovala s tisíci lidmi na mnoha posvátných místech. Tyto akce měly pomáhat Evropě zvýšit vibraci té části těžké karmy, kterou s sebou nese z minulých období kolonialismu, jenž má obrovské negativní dopady na celý svět.

Dané lokality byly vybrány z různých důvodů. Některé měly těžkou karmu, zatímco jiné naopak mnohem lehčí karmu. Spojení práce na těchto různých místech bylo použito dle božské “šablony” z cílem dosáhnout neutralizačního efektu na evropského kontinentu. Děkujeme tisícovkám lidí, kteří se stali součástí těchto slavnostních akcí, které pořádala mistryně Thu-Hien a děkujeme i nespočetným neviditelným silám, které přispívaly svými energiemi.

Jelikož společně žijeme na jedné Zemi, všechny oblasti musí být v harmonii, aby byla Země jako celek zdravá. MOL byla duchovně pověřena pomáhat při očistě karmy v Evropě, která představuje velice těžké břemeno pro celou planetu. Existuje jedno indiánské rčení. “Jsme zodpovědni za sedm následujících generací a jsme ovlivněni sedmi předcházejícími generacemi.” Tato práce vzdává hold tomuto výroku.

KRUHY V OBILÍ V EVROPĚ

“Poté, co jsme byla pozvána, abych zazpívala v kruhu obilí, mohu říci, že tento fenomén představuje skutečně posvátnou zkušenost. Ten obrovský kus země, který je takto záhadně pozměněn do posvátných geometrických forem je neuchopitelný. Byl to úžasný zážitek.”

-Thu-Hien Poma of Adonai

Mistryně Thu-Hien v obrovském labyrintu obilného kruhu.

Posezení s krásnými přáteli a radost z jejich energie.

Tato fotografie byla pořízena poté, co Mistryně Thu-Hien provedla ceremonii písně v nejnovějším tajemném obilném kruhu v České republice v roce 2015.

EVROPSKÉ HRADY A KOSTELY

Mistryně Thu-Hien s Jardou Duškem v jednom ze soukromých pokojů na pražském hradě.

Jako host Jardy Duška, Mistryně Thu-Hien na zvonici pražského hradu ladí národní zvon pomocí posvátné písně.

DĚTSKÉ KLINIKY V EVROPĚ

Mistryně Thu-Hien pořádá dětské kliniky jak pro děti ze speciálními potřebami, tak i pro ostatní děti a jejich rodiče. Během těchto akcí probere s rodiči hlubší potřeby duše, které má dítě problém vyjádřit. Tyto akce jsou za přítomnosti rodičů velmi úspěšné a užitečné.

Dětská klinika v Evropě.

OCHRANA DOMORODÝCH KULTUR CELÉHO SVĚTA

MOL pomáhá zachránit umírající umění původních domorodých kultur každé země. To se provádí probouzením DNA kódů světla lidí, kteří aktivně udržují svoji kulturní moudrost. Díky obnovení a probuzení DNA v lidech, kteří uchovávají svoji kulturu, můžeme obnovit a uchovat celou rodovou linii na planetě. Tato fotografie byla pořízena po setkání Thu-Hien se samurajem Masao na léčení právě za tímto účelem.

Mistryně Thu-Hien ze samurajem z Tokya v Japonsku, který je představitelem královské linie samurajů.

CHRÁMOVÝ PROSTOR

V budoucnu plánuje MOL – Mise Světla posvátný chrámový prostor v Cuscu v Peru ve spolupráci s Greenpointem. Další chrámové prostory bychom rádi vytvořili v Asii a Africe. V budoucnu budeme pozývat posvátné kmeny lidstva na každoročně pořádané konference.

PARTNEŘI

Pokud byste se rádi stali sponzorem některého z výše uvedených projektů, partnerem organizace či byste chtěli tyto projekty finančně zainvestovat, prosím kontaktujte MOL.